Thông báo lịch trình hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam