Về việc kiện toàn các chức danh cán bộ chủ trì cơ quan Trung ương Hội